Działalność statutowa

Bielsko-Biała, 2016 r.

„Nagrodą Za DOBRO jest to, że można było je spełnić.”

Seneka

Fundacja Dla Dzieci „Dar Serca” w Bielsku-Białej jest organizacją pożytku publicznego, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000121785, NIP 547-19-60-481. Działalność Fundacji jest społecznie użyteczna i obejmuje sferę zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Celem statutowym Fundacji jest udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom chorym, leczonym, rehabilitowanym, dzieciom z rodzin najuboższych oraz placówkom, które prowadzą działalność na rzecz dzieci tj. domy dziecka, domy samotnej matki, stowarzyszenia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez dofinansowanie pobytu dzieci na turnusach leczniczych i rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i lekarstw oraz udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja przez siedemnastoletni okres działalności udzieliła pomocy dla ponad kilku tysięcy dzieci oraz wsparła finansowo i rzeczowo m.in. domy dziecka w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz świetlice środowiskowe, przedszkola integracyjne, stowarzyszenia działające na rzecz dzieci. Pomoc finansowa i rzeczowa udzielana jest przede wszystkim dzieciom z rodzin najuboższych. Dzieci, którym udzielono wsparcia finansowego są bardzo chore, niejednokrotnie nieuleczalnie.

Mając na uwadze wartości takie jak współczucie i chęć niesienia pomocy tym, którym los nie oszczędził cierpień mamy nadzieję, że Państwo okażą życzliwość wspierając finansowo lub rzeczowo naszą działalność na rzecz dzieci, przywracając im zdrowie, zmniejszając niepełnosprawność lub dając pomoc w trudnych warunkach materialnych.

Nic nie przynosi większej satysfakcji od doznania czyjejś radości z udzielonej pomocy.

Dziękujemy.

Informacja o Fundacji : www.bazy.ngo.pl

Sprawozdania : www.pozytek.gov.pl